EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİMİZ,SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ 3

Abdurrahman Örnek yazdı…

EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİMİZ,SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ 3

15-Bakanlığa teklifimiz Bilim Sanat Merkezlerinin Özel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki,diğer özel eğitim okullarından ayrı değerlendirilmesi

16-RAM’ lar tarafından okul müdürlerine ve öğretmenlere yönelik  özel alt sınıf, kaynaştırma eğitimi ve destek eğitim odalarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması, bu konularla ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerin anlatılması gerekmektedir.

17-Mesleki rehberlik konusunda rehber öğretmenlerin ,özellikle öğrencilerin okul tercih sürecinden önce,yönlendirme seminerlerine tabi tutulmaları gerekmektedir. Mesleğe; girecekleri bölümlerle adım atan öğrencilerin, hangi  nitelik  ve yeterliklere sahip  olmaları  gerektiğini  belirlemek ve onları  bu doğrultuda   hazırlamak , mesleğin   geleceği ve öğrenci  açısından son derece önemlidir. Kuşkusuz bunu yapabilmenin yolu,  geleceği  okumak kadar  bu mesleğin,dünü  ve bugününü de anlamaktan  geçer.Mesleki rehberlik bizim ülkemizde çok önemli, çünkü genç nüfusumuz oldukça fazla. Mesleki rehberliğe sadece öğrenciler açısından bakmamak gerek, yetişkinler açısından ve yaşam boyu açısından da bakmak gerek.

18- Ülkemizde PDR  hizmetlerinin  bütün   çabalara karşın  gerek  sunulan   hizmetler, gerekse örgütlenme  gücü  bakımından, PDR programlarını tamamlayan öğrencilerin  tamamına yakınının kamuda çalıştığı, özel psikolojik danışma merkezlerinin yaygınlık kazanmadığı, PDR’nin en güçlü olduğu alanın okul  psikolojik  danışmanlığı  olmasına  rağmen gerek sayısal gerekse nitelik  olarak  talepleri karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir.

19-. Kapsamlı gelişimsel PDR programın da öğretmenler programın önemli  bir parçasıdır.  Programın öğrencilerin   bilişsel ve  duygusal gelişimlerini  sağlamada  etkili  olabilmesi için bu hizmetlerin sürekli ve bütünlük içinde öğretmenlerle koordineli  sunulması gerekir. Kapsamlı gelişimsel PDR modelinin  amacı   ve  kapsamı ne  olursa   olsun  bir modelde karar  kılınmadan önce,  bu modelin o ülkenin koşullarına  ne  derece  uygun  olduğunun değerlendirilmesi, hitap ettiği öğrenci kitle sinin   ihtiyaçlarını  ne   derece  karşılayacağının analiz  edilmesi gerekir.( Dinkmeyer and  Caldwell (1970)

20-Öğretmenlerin  programın önemini kavrayamamaları ve yeterince benimseyememeleri,  İlköğretim  ikinci   kademedeki  branş  öğretmenlerinin öğrenci özelliklerini yeterince tanımamaları, dolayısıyla  programın bir parçası olarak uygulamada yetersiz kalmaları, Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin sağlıksız  olmasının  rehberlik programlarının amaçlarına ulaşmasını olumsuz  etkilemektedir.

21 – Okullarda rehber öğretmen atamasında kesinlikle bir bayan rehberlikçi  birde erkek rehberlikçi şeklinde atama yapılması, bireysel ilgi ve görüşmelere ağırlık verilmesi daha hızlı ve doğru sonuçlar alınmasını sağlar.

22-Ayrıca  gelecekte okul  danışmanlarının öğrencilere  sunacakları hizmetlerin sayısının  oldukça artacağı beklenmektedir. Kuşkusuz bütün  bu hizmetleri okul  danışmanının  tek  başına  etkili bir biçimde yerine getirebilmesi olanaklı değildir. Çalıştığı okulun yöneticileri ile etkin  işbirliği yapmayan, onların desteğini  almayan danışmanların başarılı olma  şansı yok  gibidir. (Walsh, Howard  ve Buckley, 1999)     Günümüzde eğitim  kurumları her  geçen gün yeni  sorun alanlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.Aile içi iletişimsizlik,madde bağımlılığı, şiddet, erken evlilik,göç gibi nedenler  ülkemiz de görülen sorunlardan.Gün  geçtikçe bu  sorunlar daha  da büyüyecek gibi  görünmektedir.

23- Okul  psikolojik danışmanlarının  dikkate almaları gereken diğer bir konu  da, internet  yoluyla öğrenme  ve  kendini keşfetme  sürecine giren öğrenciler  için  gizlilik ve mahremiyet önlemlerinin  alınması, öğrencilere ilişkin  bilgisayarlara aktarılan bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasıdır.

Sonuç olarak: Ülkemize özgü Okul PDR  modeli  geliştirilerek, bu modelin  standartları belirlenmelidir.Modelin psikolojik  olduğu kadar  sosyal  ve felsefi  temelleri de olmalı, modelde  hizmetlerin kimler  tarafından ve nasıl  sunulacağı,  nasıl yönetileceği, hizmet sunacak personelin  yeterlik ve sorumlulukları belirlenmiş olmalıdırır. Okul  psikolojik danışmanı olarak  çalışacak tüm personel  temeli   “psikolojik   danışmanlık”,  uzmanlık  alanı  “okul psikolojik danışmanlığı” olan  programlardan mezun  olmalı, danışmanların yetişme eksiklikleri ise sürekli  eğitimle  giderilmelidir.  Okul  psikolojik  danışmanları sadece seçilmiş bir grubun  değil bütün  öğrencilerin  ihtiyaçlarına yanıt  vermeye çalışarak,  yardım sunarken ayrım gözetmeksizin tüm öğrencileri hedef  almalıdır. Öğrencileri değerlendirirken, onların  içinden  geldikleri aile,  okul,  sosyal  ve kültürel çevreyi de dikkate alarak, onları  bu çerçevede anlamaya çalışmalıdırlar.  Danışmanlar bireysel psikolojik danışma hizmetlerinin yanında  grup  rehberliği  etkinliklerine de gereken önemi  vermelidir. PDR programının başarısı için  başta okul  yöneticileri, öğretmenler  ve öğrenciler  olmak  üzere  okul içi ve okul dışı kişi ve kurumlarla işbirliği yapılarak, sosyal  değişim ve gereksinimlere karşı  esnek   olunmalıdır.danışmanlar yönetsel  işlere  minimum zaman  ayıracak, böylece PDR hizmetlerine ayıracakları zamanı azamiye çıkaracaklardır.  Özetle   okul   psikolojik  danışmanları,  çağdaş model   ve   programları uygulayıp,  gereklerini yerine getirdikleri, sundukları hizmetin etkiliğini kanıtladıkları ve çalışmalarını diğer personelin de göreceği  biçimde sunabildikleri takdirde okulun vazgeçilmez bir üyesi  olacaklardır.  Ayrıca okul  psikolojik danışmanları, meslek örgütlerinin    güçlenmesi,  internet    gibi   teknolojik araçların yaygın kullanımı sayesinde kişisel gelişimleri için ihtiyaç  duyulan araçlara, kaynaklara  ve destek sistemlerine kavuşacak,  kendilerini daha  güçlü  hissedeceklerdir.

(Kaynak;Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin  Dünü, Bugünü ve Yarını)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here